ÔöÚÑ * ÃãäíÜÉ
added by: Alfred Oshana


14th February 6755 - visited 2293 times.


View all comments () Add your comment
ÃóæÏøõ áæ ÃóãÓöÜßõ..
ÇáäÌæãú
æÃóÌãÚõÜåÇ
æÃõÑÊøöÜÈõÜÜåÇ
æÃÎÜØõøð ÈöåÇ ..
ÍÜÑæÝó ÇÓÜãßö
Úáì ÕÜÝÜÍÜÜÇÊö
ÇáÛÜíÜÜÜæãú
ÃäÇ ÃíÊåÇ ÇáÍæÑíÉ ..
ÈÇáÃãÓö .. ßäÊõ ÊÇÆå !
ÈáÇ åæíÜÉ
Çáíæã .. ÃäÊö áí
ÞæÓ ÞÒÍ ..
Ýí áíáÜÉöö ÃÈÏíÜÉ !
Çáíæã .. ÃäÊö áí
ßáøó ãÇ ÍæÊåõ..
ÇáÍÑæÝ ÇáÃÈÌÏíøóÉ ..
ãä ÕæÑöö..
æßáãÇÊöö..
ÚÇØÝíøóÉ !.

ÇáËáÇËÇÁ 2/7/1974
Assyrian Youth Media in Denmark. All rights reserved 2018.