ÔöÚÑ * ÍÜÈíÜÈñ ÈáÇ ÍÈíÈÜÜÉ
added by: Alfred Oshana


11th February 6755 - visited 2528 times.


View all comments () Add your comment
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . * ãÜÞÜÏãÜÉ * . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÃåÏí åÐå ÇáÞÕÇÆÏ Åáì ãä ÊÝåã ÍÈí æÊÍÈ ÇáÍÈ æÊÄãä Èåö¡ ÇáÍÈ ÇáæÇÞÚí ÇáÍÞíÞí.. æáíÓ ÇáãËÇáí ÇáÚÇØÝí¡ Èá ÇáÍÈ ÇáÑæÍí æÇáÌÓÏí¡ ÇáÐí íÚäí.. ÇáÇÎáÇÕ æÇáËÞÉ æÇáÊÖÍíÉ æÇáÊæÇÖÚ æÇäßÇÑ ÇáÐÇÊ.. æÍÊì ÇáÚÈÇÏÉ.. åßÐÇ ÊÊÌáì ÇäÓÇäíÉ ÇáÇäÓÇä.. ÃÑÌæ Ãä ÊæÌÏ ÇáÅäÓÇäÉ ÇáãÚÈæÏÉ ÇáÊí ÊÄãä Èßá åÐÇ.
ÇáÝÑíÏ ÇæÔÇäÇ 1977 asoshana@hotmail.com
www.spaces.msn.com/anaappo
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Âåöö .. ÍíÜÜÇÊí ÇáßÆíÈÜÜÉ
ÃóäÇ.. ãáßñ ÈáÇ ããÜáßÜÉ..
ÍÜÈíÜÈñ.. ÈáÇ ÍÜÈíÈÜÜÉ!
áí ÍÈíÈÜÜÊí:
Ýí ÇáÃÍáÇã..
ÃÚíÜÔ ãÚåÇ..
ÃíÇã..
Èá ÃÚæÇã..
æÚäÏãÇ ÃÓÊíÞÙ!..
áÇ.. ÃÌÏ.. ÅáÇøó..
æÓÇÏÊí..
æÇáÃæåÇã..

ÇáÝÑíÏ ÇæÔÇäÇ 1970
Assyrian Youth Media in Denmark. All rights reserved 2018.